THAM VẤN TÂM LÝ

Chuyên đề 1: Một số vấn đề chung về tham vấn tâm lý

Chuyên đề 2: Nguyên tắc đạo đức trong tham vấn tâm lý

Chuyên đề 3:  Quy trình tham vấn tâm lý

Chuyên đề 4: Một số công cụ thực hành trong tham vấn và mẫu biểu sử dụng

Chuyên đề 5: Một số kỹ thuật trong thực hành tham vấn tâm lý

Thực hành có giám sát chuyên môn

 

 

 

Danh mục: