PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG

Chuyên dề 1: Một số vấn đề chung về Kỹ năng sống

Chuyên đề 2: Phương pháp xây dựng chương trình kỹ năng sống

Chuyên đề 3:  Kỹ năng tổ chức trò chơi trong giáo dục kỹ năng sống

Chuyên đề 4: Các Kỹ năng sống cơ bản theo lứa tuổi trong bối cảnh công nghệ 4.0

Chuyên đề 5: Phương pháp xây dựng giáo án giáo dục kỹ năng sống

Thực tập giảng dạy tại các trung tâm trực thuộc viện TLGD

Danh mục: