Hướng Dẫn Chẩn Đoán Tâm Lý Tâm Thần Theo DSM-5

204.000 

  • Phần I. Trình bày tổng quát về cách sử dụng các phần nội dung trong cuốn cẩm nang DSM-5.
  • Phần II. Bao gồm 20 chương, mỗi chương trình bày một nhóm rối loạn tâm thần tâm lý đã được DSM-5 thay đổi và xếp đặt lại, trong đó các phần lý thuyết về bệnh đã được tác giả tham khảo và biên soạn lại theo hình thức tóm lược, ngắn gọn và dễ hiểu.
  • Phần III: Bao gồm bảng chú giải các thuật ngữ chuyên ngành và bản chú giải các quan niệm về sự đau buồn mang tính chất văn hóa địa phương.
Hướng Dẫn Chẩn Đoán Tâm Lý Tâm Thần Theo DSM-5

204.000